Het vonnis van 7 december 1571 is geen uitspraak van de Schepenbank van 's-Hertogenbosch maar van de
Schepenbank van Esch.

In die tijd was Esch een zelfstandige heerlijkheid waarvan de heerlijke rechten door Philips II werden beleend
aan de heer van Boxtel.
Esch had zijn eigen schepenbank waar recht werd gesproken. Verslagen van de rechtspraak werden
opgetekend op de "rol van de schepenbank" die lange tijd werd bewaard in het gemeentearchief van Esch.

Caspar van der Herstraten werd niet begraven te Boxtel maar in de kerk van Esch in het graf van zijn in 1620
overleden moeder.
Enkele jaren geleden werd door mevrouw Netty van de Langenberg-Scheepers, een in Esch woonachtig
bestuurslid van heemkundekring "De Kleine Meierij" onderzoek verricht naar een aantal oude grafstenen die
uit Esch afkomstig moeten zijn geweest.
Haar onderzoek leverde voor het gilde interessante informatie op.
Het initiatief tot haar onderzoek werd genomen na het lezen van het in 1924 uitgegeven boek
"Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant" van
Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. In dit boek staat vermeld dat enkele grafstenen uit de oude kerk van Esch
zich bevinden nabij kasteel Heeswijk.

Vermoedelijk heeft de familie Van den Bogaerde van Terbrugge bij de verbouwing van de Essche kerk in
1856 deze stenen in haar bezit kunnen krijgen. Jonker Louis en Jonker Donas waren grote verzamelaars en
veel van hun verzameling diende als decoratie voor hun kasteel te Heeswijk.
De uit Esch afkomstige grafstenen kregen een plaats bij het kasteel op de Nonnenakker. In 1994 heeft de
rijksmonumentenwacht de tuin van het kasteel ge´nventariseerd maar er werd niets van de grafmonumenten
teruggevonden.
Pater Van Bavel, de archivaris van de abdij van Berne te Heeswijk wist zich echter te herinneren dat er zich
oude grafstenen bevonden tegen de buitenmuur van de Willibrorduskerk te Heeswijk en op het kerkhof
aldaar.
Bij een bezoek ter plaatse werden in totaal 5 uit Esch afkomstige stenen aangetroffen.
Een van deze momumenten betrof de grafsteen van Caspar van der Herstraten en ook van zijn moeder die
reeds eerder was overleden. Deze Caspar van der Herstraten was van 1595 tot 1633 pastoor van Esch en in
1610 wordt hij keizer van het Sint-Willebrordusgilde. Nog altijd is het gilde in het bezit van een schildje van
hem.
In 1612 wordt hij lid van de Ilustere Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.
Na de verovering van Den Bosch door Frederik-Hendrik in 1629 wordt de Essche pastoor en gildekeizer uit
zijn pastorie verjaagd en zoekt hij zijn toevlucht in het huis "Swanenborch" te Esch, wat destijds werd
bewoond door Joncker Wolfert Endevoets.
Mogelijk was deze toen de hoofdman van het Essche gilde, aangezien hij gehuwd was met de stiefdochter
van Joncker Adam de Borchgreve die voorheen het huis "Swanenborch" bewoonde. Van hem staat vast dat
hij in 1571 hoofdman van het gilde was. De mannen van het nabij gelegen mannengasthuis waakten over zijn
veiligheid want "Toen heer Caspar onsen pastoor, op die huysinge van Joncker Wolleffganck Endevoets
was comen wonen, had hij over den graeff een vonder doen leggen, om daar zelf over te kunnen gaen. De
mannen van het gasthuis trokken de vonder weg, als hij er over was, en legden die 's-morgens weer neer".
Op de grafzerk staan de navolgende afbeeldingen: Een miskelk en daaronder een wapen wat is doorsneden
met een horizontale balk. Op het bovenste gedeelte staat een zespuntige ster en onder de balk drie kronen
naast elkaar. Onder het wapen staat de tekst: " Monumentum R.D.Magistri Casparus van der Herstraten
pastoris hui' ecclesiae Essensis qui obyt ao 1633 1 januarij et Mariae ejus matris quae obyt 30 septembris ao
1620."
(Grafsteen van Casparus van der Herstraten, pastoor in de kerk van Esch die overleed anno 1633 op 1
januari en Maria zijn moeder die overleed 30 september anno 1620.)

Frappant is dat het op de grafzerk afgebeelde wapenschild exact hetzelfde is als de afbeelding op het schild
wat nog in het bezit is van het gilde. Op de voorzijde van dit schild staat onder de drie kronen de tekst "anno
1610" gegraveerd. Op de achterzijde staat de tekst " Caspar van der Herstraten Pastor tot Esch, Keyser".

Over de betekenis van het wapenschild zijn de meningen verdeeld, Vanuit gilde oogpunt bezien zouden de
drie kroontjes iets te maken moeten hebben met het keizerschap van de pastoor. Je bent immers pas keizer
na driemaal koning te zijn geweest. Heemkundigen wijzen op de mogelijkheid dat de drie kroontjes een
symbolische afspiegeling zijn van de Drie Koningen. Gezien de voornaam van de pastoor valt hier eveneens
iets voor te zeggen. De juiste toedracht valt vermoedelijk niet meer te achterhalen.
In 2001 werd de 15e eeuwse kerktoren van Esch verbouwd tot Mariakapel. Tijdens de verbouwing van de
toren werden een viertal oude grafzerken, waaronder die van Caspar van der Herstraten, welke
oorspronkelijk afkomstig zijn uit de in 1856 afgebroken Essche kerk en zich bevonden op het kerkhof van
Heeswijk, teruggeplaatst in de vloer van de oude toren. De eigenaar van de zerken, Stichting Kasteel
Heeswijk, werd bereid gevonden de zerken in eeuwig bruikleen af te staan aan de parochie van Esch.Grafstenen in de kerk van Esch