HUISHOUDELIJK REGLEMENT ("De caert")
GILDE SINT WILLEBRORDUS - ESCH
SEPTEMBER 2009

Artikel 1. Lidmaatschap.
Wenst iemand lid van het gilde te worden dan meldt hij of zij zich schriftelijk voor 1 september
bij het bestuur dat hem of haar dan moet voordragen op de algemene ledenvergadering te houden op de laatste zondag van
september.

Artikel 2. Contributie.
Ieder jaar zal op de aprilvergadering de contributie worden vastgesteld voor het komende jaar.
De jaarlijkse betaling van de contributie zal geschieden als volgt:
De eerste termijn vervalt de laatste zondag van april, de laatste termijn vervalt op de laatste zondag van september.

Artikel 3. Oproepen voor de vergadering.
Voor de te houden algemene ledenvergaderingen worden de gildenleden door de overheid schriftelijk opgeroepen, met
vermelding van de te behandelen onderwerpen, waarbij de kennisgeving ten minste zeven dagen vóór het tijdstip van
vergaderen bij de gildenleden bezorgd moet zijn.

Artikel 4. Stemmingen.
Voor een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering (zie art. 15 van de statuten) wordt een stemcommissie
benoemd, bestaande uit twee, door de overheid voor te stellen en voor de vergadering acceptabele gildenleden.
Bij onenigheid over de samenstelling beslist de overheid.

Artikel 5. KONINGSCHIETEN.
Aan het koningschieten kunnen deelnemen; de beschermheer of beschermvrouwe, gildenheren en gildenvrouwen en alle door
de algemene ledenvergadering aangenomen leden van het gilde.
Het Koningschieten heeft plaats, om de vier jaar, op kermismaandag.
De overheid zal hiervoor een speciale commissie benoemen, die belast wordt met de organisatie.
s' Morgens wordt de heersende Koning door het gilde opgehaald en trekt het gilde naar de parochiekerk waar een H. Mis zal
worden opgedragen ter intentie van onze overleden gildenbroeders en gildenzusters.
Bij het Koningschieten wordt er geschoten uit vrije-hand, zij die de leeftijd van vijf en zestig jaar hebben bereikt mogen echter
opgelegd schieten.
De heersende Koning lost het eerste schot op de Koningsvogel, de volgorde van de overigen wordt door loting bepaald.
De benodigde munitie wordt door het gilde beschikbaar gesteld.
Gebruik van eigen munitie is niet toegestaan.
Indien de Koningsvogel reeds in de eerste ronde valt, wordt er een nieuwe vogel op de boom geplaatst en begint het schieten
van voren af aan.
De eerste ronde is beëindigd zodra de heersende Koning voor de tweede keer aanlegt.
Degene die nog mee willen doen als het schieten al is begonnen kunnen alsnog een lot trekken en worden op die plaats op de
lijst bijgeschreven.
Mocht hun beurt in de lopende ronde reeds voorbij zijn dan komen zij in de volgende ronde pas aan de beurt.
Hij of zij die de kop, de staart of een vleugel van de vogel afschiet betaalt terstond een bedrag
van € 5,00.
Hij of zij die na de eerste ronde het laatste stuk van de vogel naar beneden schiet en het Koningschap niet wenst te aanvaarden,
moet voor € 100,00 een nieuwe vogel op de boom laten zetten.
Hij of zij mag dan zelf niet meer mee schieten.
De volgende op de lijst gaat dan verder op de nieuwe vogel, die dan geen volle ronde hoeft te staan.
Hij of zij die de Koningsvogel er af schiet is Koning voor vier jaar.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KONING:
De Koning, die aan de overheid is toegevoegd, (zie art. 9 van de statuten), heeft hierin een adviserende taak en geen stemrecht.
De Koning heeft tijdens zijn Koningschap éénmaal het recht om over het gildenvaandel te lopen, en wel tijdens zijn inhuldiging.
Daarna wordt hij of zij in optocht met alle gildenleden door de straten van Esch gevoerd om hen of haar aan den volke te tonen.
De nieuwe Koning is verplicht een bedrag van € 10,00 in de gildenkas te storten en binnen één jaar een zilveren Koningschild
van verantwoorde vorm en zilvergehalte aan het Koningszilver toe te voegen, met daarop zijn naam, beroep en jaartal van zijn
Koningschap, een en ander na goedkeuring door de overheid.
De Koning is eveneens verplicht om tijdens zijn gehele Koningschap het Koningszilver te onderhouden en het te dragen bij alle
gildenactiviteiten waar dit nodig is.
Gedurende zijn Koningschap is de Koning verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het Koningszilver.

Hij of zij, die driemaal achter elkaar Koning schiet, wordt Keizer.
Een Keizer heeft dezelfde verplichtingen als een Koning maar wordt vrijgesteld van contributie.
Ingeval er een Keizer wordt geschoten, moet er terstond opnieuw een Koning worden geschoten, die dan dezelfde
verplichtingen heeft te vervullen als anders.

Artikel 6. Verpachten.
Eenmaal in de vier jaar, het jaar van het koningschieten, wordt het Vaandel, de Standaard en de Trom verpacht aan de hoogst
biedende.
Zij die het Vaandel, de Standaard of de Trom pachten krijgen in het gilde een bijzondere positie.
Van hen wordt verwacht dat ze deel uit maken van een werkgroep welke het handhaven en uitbouwen van de traditie van het
gilde in de meest brede zin als taak heeft. Deze werkgroep kan worden aangevuld met een of twee leden van de overheid.
Zij worden geacht de gepachte gildeatributen met zorg (laten) beheren en dragen er tevens zorg voor dat indien de door hen
gepachte gildeatributen worden gebruikt, dat waardig wordt gedaan.
Pachters zijn in het gilde herkenbaar aan een sjerp met daarop de tekst "Pachter"

Artikel 7. Fucties in de overheid.
De hoofdman vertegenwoordigd het gilde; leidt de vergaderingen en beslist bij het gelijkeindigen van de stemmen tijdens een
stemming.
De dekenschrijver doet verslaglegging; is verantwoordelijk voor de corrspondentie; voert het overleg met de secretaris van het
kringbestuur en/of federatie van de Noord Brabantse Schuttersgilden.
De dekenrentmeester is verantwoordelijk voor het correct beheren van de financië; het innen van de contributie en het voeren
van een verantwoord uitgavenbeleid.
De onderhoofdman vervangt de hoofdman bij ontstentenis (dit gelt ook ingeval de hoofdman Koning is, op momenten dat het
gilde uittrekt). Voorts kunnen hem een of meer van onderstaande verantwoordelijkheden worden toebedeeld.

Verantwoordelijkheden die bij de leden van de overheid worden ondergebracht en onderling worden verdeeld zijn:
* Aansturing van de werkgroep ceremoniën
* Voorbereiden en uitvoeren schietcompetitie
* Voorbereiden en uitvoeren jeu de boules competitie
* Onderhoud schutskamer
* Onderhoud schietinstallatie
* Onderhoud kapelletje aan de Heikant
* Onderhoud aan alle apparatuur, niet zijnde de schietinstallatie
* Activiteiten intern het gilde, niet zijnde de schietcometitie (teerdag, koningschieten etc.)
* Activiteiten extern het gilde
* Uniformen
* Instrumenten
* Prijzenkasten
* Ledenwerving
* Jeugzaken
* Publicaties

De leden van de overheid kunnen zich laten bijstaan door commissieleden en leggen in de bestuursvergaderingen
verantwoording af voor het door hen gevoerde beleid.

De hoofdvendelier is verantwoordelijk voor:
* Opleiding (jeugd) vendeliers
* Coachen bij wedstrijden waar mogelijk en gewenst
* Organiseren van de vendelgroet bij officiele gelegenheden
* Zwaaien van het gildevaandel bij officiele gelegenheden

De hoofdtamboer is verantwoordelijk voor:
* Opleiding (jeugd) tamboers
* Coachen bij wedstrijden waar mogelijk en gewenst
* Afstemming met de bazuinblazers en standaarddrager bij optredens van het gilde
* Inzet van de oudste trom (in samenspraak met de pachter
* Verzorgen van muziekstukken
* Coördineren van oefenmomenten voor de bazuinblazers
* Stimuleren van gezamelijke oefenmomenten met vendeliers, tamboers en bazuinblazers

Artikel 9. Rooster van aftreden.
Door de leden van de overheid zal een rooster van aftreden worden vastgesteld. Dit zal zodanig zijn dat leden van het
dagelijksbestuur niet gelijktijdig aftreden.

Artikel 10. Schietoefeningen en schietwedstrijden.
Bij het geweerschieten in wedstrijden en bij onderling oefenen dient men zich te houden aan de geldende schietreglementen
van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.
Alleen gildenleden kunnen aan externe wedstrijden deelnemen.
Om de onderlinge broeder en zusterschap te bevorderen dienen zoveel mogelijk gildenleden en hun partners aan de oefeningen
en wedstrijden deel te nemen of aanwezig zijn.
Verder diendt elk gildenlid persoonlijk verzekerd te zijn tegen Wettelijke aansprakelijkheid.
Tijdens wedstrijden en oefeningen dient iedereen zorg te dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen.

Artikel 11. Vendelen, trommen en bazuinblazen.
Bij het vendelen, trommen en bazuinblazen dient men zich te houden aan de geldende reglementen van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilde.
Trommen, vendels en bazuinen worden door het gilde ter beschikking gesteld en dienen naar best vermogen te worden
beheerd.
Uitlenen is nimmer toegestaan zonder toestemming van de overheid.
Bij opzettelijke beschadiging, dan wel mankementen tengevolge van ernstige tekortkomingen, zal de overheid de schade
herstellen op kosten van het betreffende gildenlid; de beslissing hierover is voorbehouden aan de overheid.
Opleidingen en trainingen worden namens de overheid geregeld.
Vendeliers, tamboers en bazuinblazers dienen deze oefeningen zoveel mogelijk bij te wonen en zich te houden aan de
aanwijzingen van de instructeurs.

Artikel 12. Gildenkostuum.
a. De offiële gildenkleding zal op de ledenvergadering worden vastgesteld, alsmede de eventuele door de gildenleden
verschuldigde geldelijke bijdrage hiervan.

b. Het gilde treedt aan in eenheid van tenue. Eenieder dient het complete tenue bij zich te hebben. Uiterlijk 30 minuten voor de
optocht bepalen de hoofdman, de koning en de hoofdtamboer in welk tenue wordt aangetrede. Bij temperaturen boven 25
graden celcius kan het "zomertenue" worden voorgesteld, bestaande uit: het hesje, wit overhemd met lange mouw (niet
opgerold) en stropdas.

c. De gildenkleding wordt door de leden naar best vermogen beheerd. Bij opzettelijke beschadiging, dan wel mankementen ten
gevolgen van ernstige tekortkomingen in het beheren van de kleding, zal de overheid de onstane schade doen herstellen of,
indien noodzakelijk, het kostuum vervangen op kosten van het betreffende gildenlid.
De beslissing of een mankement een gevolg is van opzettelijke beschadiging of ernstige tekortkoming in het beheer ervan is
voorbehouden aan de overheid.

d. Het normale onderhoud en de vervanging van de kostuums tengevolgen van ontgroeïng dan wel slijtage door normaal
gebruik, zijn voor rekening van het gilde en vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid.
Tekortkomingen aan de kleding dienen onverwijld aan de overheid gemeld worden.

e. De gildenleden zijn gehouden hun gildenkostuums, of gedeelte daarvan, onder eigen beheer te houden.
Uitlenen is nimmer toegestaan zonder toestemming van de overheid.

f. Jonkers en bruidjes zijn als zodanig herkenbaar.

Artikel 13. Gildenattributen en beheer.
De Koning is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Koningszilver, dat bij overdracht aan een nieuwe Koning in
behoorlijke staat moet verkeren.
Zilveren schildjes e.d. die als prijzen in teamverband gewonnen worden op gildenfeesten, komen toe aan het gilde.
Persoonlijk gewonnen schildjes en prijzen mogen thuis worden bewaard.
Alle gildenattributen en zilverprijzen, geen uitgezonderd, die een gildenlid van het gilde in zijn bezit heeft, dienen bij overlijden
van een gildelid of wanneer zijn of haar lidmaatschap op andere wijze wordt beëindigd, onverwijld bij het gilde te worden
ingeleverd.

Artikel 14. Teerdag.
De jaarlijkse feestdag "Teerdag" zal gehouden worden op de laatste dinsdag voor Pinsteren.
Deze dag wordt begonnen met een H. Mis die wordt opgedragen voor de levende en overleden leden van het gilde.
Over de vorm van de viering van de teerdag wordt beslist in de algemene ledevergadering.

Artikel 15. Feestelijkheden.
Bij bijzondere feestelijkheden in het dorp, zoals de viering van de St. Willibrordusdag, het inhalen van een nieuwe pastoor,
burgemeester of een priesterwijding, zal het gilde blijk geven van haar belangstelling door o.a. hen bij het inhalen te begeleiden
en het verzorgen van een vendelgroet.

Artikel 16. Jubilea.
Bij bijzondere gelegenheden in het leven van een gildenlid, b.v. huwelijk, bij de viering van 25, 40, 50 (en meer) jarig
huwelijksfeest, kan het gilde blijk geven van haar belangstelling door o.a. het verzorgen van een vendelgroet.
Treedt een gildelid in het huwelijk dan betaalt hij traditiegetrouw € 10,00 aan de gildenkas.

Artikel 17. Begrafenissen en crematie.
De taak van het gilde bij een kerkelijke uitvaart van een gildenlid of partner van een gildenlid is als volgt:

a. Sterft een gildenlid of partner van een gildenlid dan zal een der bestuursleden de bloedverwanten vragen of zij wensen dat de
overledene met gilden-eer begraven wordt.
Is dat de wens, en de overledene is geen lid van het gilde, dan betalen de bloedverwanten tradidiegetrouw € 10,00 aan de
gildenkas.

b. De gildenleden begeleiden de overledene naar de plaats waar de plechtigheid plaats vindt (kerk en/of crematorium) van de
kerk naar het crematorium of kerkhof. Het vaandel en het koningszilver zijn daarbij met rouwtekenen omhuld.

c. De kist wordt, indien mogelijk door een aantal gildenleden gedragen. De kist van de overleden gildenbroeder of gildenzuster
wordt met het Koningszilver bedekt.

d. Op het kerkhof wordt de overleden gildenbroeder of gildenzuster uitgevendeld door middel van een korte vendelgroet.
Bij crematie van een overleden zal op aangepaste wijze afscheid genomen worden.

Artikel 18. Vendelgroet.
Een vendelgroet mag alleen worden gebracht bij passende gelegenheden, zulks te beoordeling van de overheid en in het bijzijn
van de Koning en de Hoofdman of diens plaatsvervanger.

Artikel 19. Onderhoud Mariakapel.
Het gilde heeft de plicht op zich genomen om het Mariakapelletje op de Heikant te onderhouden en te verzorgen.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 27 september 2009.